Lariya Resort

Pal Chopasni Bye Pass, Chopasni, Jodhpur,Rajasthan


Hotel Name : Lariya Resort

Email : sales@lariyaresorts.com

Mobile : +91-9829977325

Hotel Address : Pal Chopasni Bye Pass, Chopasni, Jodhpur,Rajasthan