Hotel Sarovar Regency

Kucha Hathi Khana,Bazzar Maisewan,Amritsar, Punjab


Hotel Name : Hotel Sarovar Regency

Email : info@sarovarregency.com

Mobile : +91-9216380023

Hotel Address : Kucha Hathi Khana,Bazzar Maisewan,Amritsar, Punjab