Hotel Moonlight Palace

S-34, Shanti Nagar, Near Labour Court, Opp. NBC, Jaipur- 302006 (Raj.) India


Hotel Name : Hotel Moonlight Palace

Email : hotelmoonlightpalace@gmail.com

Mobile : +91-9828017814

Hotel Address : S-34, Shanti Nagar, Near Labour Court, Opp. NBC, Jaipur- 302006 (Raj.) India