Lariya Resort

Pal Chopasni Bye Pass, Chopasni, Jodhpur,Rajasthan


Hotel Name: Lariya Resort

Email: sales@lariyaresorts.com

Mobile: +91-9829977325

Phone: 012912755940

Hotel Address: Pal Chopasni Bye Pass, Chopasni, Jodhpur,Rajasthan