Hotel Sarovar Regency

Kucha Hathi Khana,Bazzar Maisewan,Amritsar, Punjab


Hotel Name: Hotel Sarovar Regency

Email: info@sarovarregency.com

Mobile: +91-9216380023

Phone: 01832535354

Hotel Address: Kucha Hathi Khana,Bazzar Maisewan,Amritsar, Punjab